Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.08.2019 10:24:38 

Výmarský ohař : štěňata

Návrh kupní smlouvy


Kopírováno dle doporučení KCHVO!!!!!!


BAREVNÝ TEXT JE KOMENTÁŘEM, PŘÍPADNĚ URČENÍM VARIANT A V TEXTU SMLOUVY BUDE VYMAZÁN.

 
SMLOUVA  O KOUPI  ŠTĚNĚTE
 
I.

Prodávající (dále chovatel):

Obě strany smlouvy by měly být jasně označeny např. tímto způsobem

jméno příjmení
bydliště
číslo občanského průkazu

a kupující (dále kupující):

jméno příjmení
bydliště

číslo občanského průkazu

se dohodli na této kupní smlouvě.

II.
Předmětem koupě je štěně:

Další podstatnou náležitostí smlouvy je přesné určení předmětu koupě, aby nemohlo dojít k jeho záměně:

jméno:

chovatelská stanice:

plemeno: výmarský ohař

pohlaví:

datum vrhu:

tetovací číslo:                               číslo čipu:

otec:
matka:

váha štěněte při odběru:

III.

Kupní smlouva by byla neplatná, pokud by neobsahovala dohodu o ceně nebo alespoň o způsobu jejího určení. Nejběžnější je některá z následujících variant:

Dohodnutá kupní cena štěněte je ……………… Kč. Kupní cena byla:

1) uhrazena v hotovosti při podpisu kupní smlouvy;

2) uhrazena z části zálohou ve výši ……….. Kč dne …………….. .

Doplatek ve výši ………… Kč je splatný nejdéle do ……………. ;

3) uhrazena převodem na účet chovatele, který potvrzuje, že částku již obdržel.

Nebude-li doplatek uhrazen do dohodnutého dne, pozbývá tato smlouva platnost a smluvní strany si vrátí bez zbytečného odkladu navzájem poskytnutá plnění. Pokud má vlastnictví štěněte přejít na kupujícího až po uhrazení doplatku, musí to být písemně ve smlouvě ujednáno. Předchozí věta však zabezpečuje práva chovatele dostatečně.

Majitel převzal štěně při podpisu této smlouvy.

Kupní cena zpravidla obsahuje i věci nebo služby související s předmětem koupě opět by měly být jasně uvedeny, aby nedošlo následně ke sporům:

Kupní cena zahrnuje:

- originál průkazu původu (byl-li již příslušnou plemennou knihou vydán)

- pas

- kopie průkazu původu matky a otce

- vzorek krmení

- informaci o dosavadním  …………………………………………………….

Pokud průkaz původu nebyl do dne převzetí jedince plemennou knihou vydán, je chovatel povinen jej neprodleně, nejdéle však do 7 dnů po jeho obdržení z plemenné knihy, předat nebo zaslat kupujícímu. V případě, že tak neučiní, je chovatel povinen novému majiteli uhradit veškeré prokazatelné výdaje spojené s pořízením duplikátu průkazu původu, které kupujícímu vzniknou.

V případě exportu jedince se chovatel zavazuje zajistit vystavení exportního průkazu původu.

IV.

Prohlášení chovatele

Chovatel prohlašuje, že

předává štěně uvedené v článku II této smlouvy zdravé a ve výborném stavu a kondici; štěně má:

např.

-          odpovídající vzrůst,

-          kompletní mléčný chrup ,

-          nemá vadu skusu,

štěně v den odběru nemá a kupujícímu nebyly zatajeny žádné vrozené vady; vyskytnou-li se později závažné vrozené vady, může kupující uplatnit přiměřenou slevu, to neplatí, pokud jde o vlastnosti povahové. Vady musí být v souladu s občanským zákoníkem uplatněny nejpozději do 6 týdnů od převzetí štěněte,

štěně bylo dne……………. odčerveno přípravkem……………..……….…,

štěně bylo dne……… očkováno proti …………….…...vakcínou ………..………,

štěně bylo dne ………… ošetřeno proti blechám a klíšťatům prostředkem……..……,

souhlasí s tím, aby kupující krmil štěně přípravkem …………….(výrobce………….); převedení na tuto stravu musí proběhnout postupně,

 

Změny a nedostatky v chování či v hygienických návycích štěněte v novém prostředí nelze kvalifikovat jako vady, neboť přesahují možnosti ovlivnění ze strany chovatele.

V.

Prohlášení kupujícího

Kupující prohlašuje, že

      a) byl seznámen se základními zásadami péče o štěně a upozorněn, že štěně má být krmeno……..x denně v ………………hodin, přičemž  byl podrobně informován o způsobu převedení štěněte na výše uvedené krmivo.


b) byl informován o existenci a činnosti Klubu chovatelů výmarských ohařů a byla mu předána kontaktní adresa na matrikáře klubu.  Současně se seznámil s existencí chovatelského řádu klubu.

c) bude o štěně řádně pečovat.

VI.

Další ujednání

1.      Chovatel si vyhrazuje předkupní právo, tzn. že v případě, že se kupující rozhodne štěně, které je předmětem této kupní smlouvy, dále prodat, musí ho nejprve k odkoupení nabídnout chovateli a to písemně za přiměřenou cenu. Předkupní právo je obranou před překupníky, vynutitelně je však v případě neplnění bohužel podle rychlosti našich soudů. Zvýšit jeho záruku by bylo možné např. stanovením smluvní pokuty při porušení povinnosti nabídnout psa ke koupi chovateli.

2.      Chovatel si vyhrazuje právo být informován o jeho stavu psa a to minimálně 4x /e-mail, pošta, telefon/ do dosažení věku jednoho roku a možnost psa v tomto období minimálně  2x navštívit, po předchozí domluvě s kupujícím. Dále si chovatel vyhrazuje poskytnutí informací ze strany kupujícího o psovi významné pro chovatelskou stanici (výsledky výstav, bonitace, odchovů, krytí, onemocnění, ….).

3.    Chovatel si vyhrazuje právo žádat vrácení štěněte do jeho věku jednoho roku. V tom případě písemně vyzve kupujícího k vrácení štěněte a kupujícímu vrátí kupní cenu. Jde o výhradu zpětné koupě podle § 607 občanského zákoníku, která musí být uzavřena písemně a umožňuje se chovateli účinně bránit při dlouho trvajícím sporu s kupujícím např. o následně zjištěné vady a poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.

4.      Pokud kupující nebude z vážných důvodů schopen se o psa řádně starat, převezme chovatel štěně zpět za odpovídající cenu.

5.      Kupující má právo, obrátit se na chovatele v případě potřeby pomoci a rady s řešením výchovných a výcvikových záležitostí, eventuelně o radu a pomoc při uchovnění psa. Tuto pomoc však může vyžadovat až po předchozí domluvě s chovatelem.

6.      Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

7.      Strany si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.


V ………… dne ……………

 

 
 
 
 
chovatel
 
kupující


TOPlist